US 66 in Arizona

White Mountain Nature Center National Trails Day Celebration 6/1

White Mountain Nature Center National Trails Day Celebration Pinetop-Lakeside